(0)

  • Заявете "Второ мнение"! Първа стъпка - свържете се с нас на 0898650418 и скайп - telediagnostica.eu

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, консултантските услуги и уебсайтовете от "Теледиагностика" ООД (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които "Теледиагностика" ООД Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и "Теледиагностика" ООД. "Теледиагностика" ООД е с основен адрес на управление град Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 36, ЕИК 203130741

Ако не е прието друго в писмен вид с "Теледиагностика" ООД, Вашето споразумение с Теледиагностика винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Общи условия“.

Вашето споразумение с "Теледиагностика" ООД включва освен общи условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към общите условия за един или всички сайтове, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.

Общите условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и "Теледиагностика" ООД по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

Използването на „УСЛУГИТЕ“ на сайтовете на "Теледиагностика" ООД се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на Инвестор

Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на "Теледиагностика" ООД, включително създаването или придобиването на на нови за "Теледиагностика" ООД сайтове и предоставените от тях за потребителите на "Теледиагностика" ООД услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

І. За сайта и предоставяните услуги

"Теледиагностика" ООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и "Теледиагностика" ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

За сайта и самолечението Самолечението и отлагането на консултация с лекар могат да имат тежки и дори фатални последици за здравето Ви. Сайтът не носи никаква отговрност за действия или бездействия продиктувани от публикуваната на него информация, съобщения и линкове.

Текстовете, които не са обозначени като реклама не са повлияни от никакви допълнителни финансови интереси и са създадени единствено с цел да ви информират според познанията, съвестта и разбиранията на авторския колектив.

Услугите предоставяни чрез сайтовете на "Теледиагностика" ООД, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на "Теледиагностика" ООД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

УСЛУГИТЕ на сайтовете на "Теледиагностика" ООД включват, но не се ограничават само до:
- платени консултантски услуги
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на "Теледиагностика" ООД;
- възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях
- участие във форумите и коментарите на сайтовете на "Теледиагностика" ООД
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на "Теледиагностика" ООД изискващи регистрация;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на "Теледиагностика" ООД;
- получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители изповащи сайтовете на "Теледиагностика" ООД;

ІІ.Кои сме ние

"Теледиагностика" ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:203130741 и адрес за кореспонденция: град Пловдив, ул. Иван Вазов № 36.

Същото упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

"Теледиагностика" ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "Теледиагностика" ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, в офиса на дружеството на тел. 0898650418.

Нашата мисия е да развиваме телемедицината и телерентгенологията в България.Да внедряваме нови технологии в здравеопазването. Да направим достъпни медицинските услуги.

Стремежът на авторите на сайта е да предоставят възможно най-изчерпателна и актуална информация за здравето и здравословния начин на живот. Въпреки това, информацията на този сайт не може по никакъв начин да замени консултацията с лекар.

Статиите и материалите имат информативен характер и не представляват специализирани научни трудове. Целта им е да дадат обща представа за заболяванията, състоянията на организма, начините на лечение и диагностика и здравословния начин на живот.

ІІІ. Общи условия

"Теледиагностика" ООД може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на "Теледиагностика" ООД, Вие се съгласявате с всички промени.

Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на "Теледиагностика" ООД.

"Теледиагностика" ООД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение.

1. Отговорност Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на услугите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на "Теледиагностика" ООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми. ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

1.1. "Теледиагностика" ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. "Теледиагностика" ООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

1.2. "Теледиагностика" ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

1.3. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано.

1.4. "Теледиагностика" ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

1.7. Ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

1.8. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на "Теледиагностика" ООД представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с "Теледиагностика" ООД. "Теледиагностика" ООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на "Теледиагностика" ООД от трета страна. При никакви обстоятелства "Теледиагностика" ООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на "Теледиагностика" ООД. "Теледиагностика" ООД не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на Инвестор. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на "Теледиагностика" ООД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

1.9. "Теледиагностика" ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на "Теледиагностика" ООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "Теледиагностика" ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

1.10. "Теледиагностика" ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

1.11. "Теледиагностика" ООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете на "Теледиагностика" ООД. Но "Теледиагностика" ООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

1.12. "Теледиагностика" ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

2. Търговска марка и авторски права

2.1. Изложеният материал в сайта на "Теледиагностика" ООД не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на "Теледиагностика" ООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дават само за лични некомерсиални цели. "Теледиагностика" ООД забранява публикуване на копие на сайта,освен ако е налице изрично съгласие на "Теледиагностика" ООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с тези изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

2.2. Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

2.3. Вие имате право да използвате сайтовете на "Теледиагностика" ООД само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на „Теледиагностика“ ООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.4. Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на "Теледиагностика" ООД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от "Теледиагностика" ООД. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.5. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и "Теледиагностика" ООД не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, "Теледиагностика" ООД си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Инвестор не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на "Теледиагностика" ООД.

2.6. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на "Теледиагностика" ООД и/или намиращи се на сайтовете на "Теледиагностика" ООД, са собственост на "Теледиагностика" ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

2.7. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт на "Теледиагностика" ООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "Теледиагностика" ООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

2.8. Съдържание предоставено от трети страни. "Теледиагностика" ООД е разпространител (и не е издател ) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на "Теледиагностика" ООД, са тези на съответните автори и/или дистрибутор(и), а не на "Теледиагностика" ООД. "Теледиагностика" ООД не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

2.9. Публикуване на съдържание, предоставено от потребители на сайт. - Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на "Теледиагностика" ООД. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат. - Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали могат да бъдат публикувани по усмотрение на редакторите или авторите на сайта и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с "Теледиагностика" ООД за това. - Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на "Теледиагностика" ООД, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на "Теледиагностика" ООД по всяко време. - Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали. - ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

3. Защита, Поверителност и Сигурност на личните данни Някои услуги на сайта изискват регистрация. По време на тази доброволна регистрация е възможно да Ви бъде поискана лична информация. Личната информация може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и други подобни.Тази информация ни позволява да усъвършенстваме сайта и да го правим по удобeн и лесен за употреба от Вас – нашите потребители.Също така, тази информация ще ни помогне да възстановим Вашите данни в случай на изгубена или забравена парола. Анонимността на предоставената от Вас лична информация при регистрация, абониране за бюлетин или участие във форуми ще бъде гарантирана според етичните норми и изискванията регламентирани от Закона за защита на личните данни. Предоставената от Вас лична информация не се споделя с никого извън сайта telediagnostica.eu и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без личното Ви съгласие за това. Когато ни предоставяте лична информация по сайтовете ни Ви молим да правите това, по начин, по който тя не може да бъде видяна от други посетители на същите сайтове, тъй като ние няма как да предотвратим по-нататъшното й използване от трети страни.

3.1. "Теледиагностика" ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни

3.2. В базата данни на "Теледиагностика" ООД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

3.3. Личните данни, получени от "Теледиагностика" ООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

3.4. "Теледиагностика" ООД събира следната информация за потребителите:
- Лична информация за потребителите:
= Имена
= Точен адрес за доставка
= Телефон за контакт
= Електронна поща
- Информация за юридическо лице:
= Наименование на фирмата
= Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,
= Точен адрес за доставка
= Телефон за контакт
= Електронна поща
Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на "Теледиагностика" ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от услугите, предлагани от "Теледиагностика" ООД.

3.5. Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми "Теледиагностика" ООД незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

3.6. "Теледиагностика" ООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

3.7."Теледиагностика" ООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на "Теледиагностика" ООД, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от Инвестор, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че "Теледиагностика" ООД не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете на"Теледиагностика" ООД си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на "Теледиагностика" ООД по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

3.7. Ако регистрацията Ви бъде прекратена Ние се задължаваме да предоставяме лична информация на трети страни.

3.8. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Теледиагностика" ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

4. Предоставяне на информация за здравни грижи

4.1. Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

4.2. Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

5. Регистрация Някой части от сайтовете на "Теледиагностика" ООД изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

5.1. Електронният магазин на "Теледиагностика" ООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят услугите, предлагани в него.

5.2. Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

5.3. Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на telediagnostica.eu@gmail.com

5.4. Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. "Теледиагностика" ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

5.5."Теледиагностика" ООД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете си при условие, че: - Имейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на "Теледиагностика" ООД. - Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на "Теледиагностика" ООД изискващи регистрация. - Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функионалностите на сайтовете от групата на Инвестор, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

5.6. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на Теледиагностика. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

5.7. Регистрирайки се за конкретен сайт на "Теледиагностика" ООД Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

5.8. Прекратяване на регистрацията и задължение за уведомяването Ви за това: - Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на "Теледиагностика" ООД незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.
- Когато искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на Инвестор, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

6. Поръчки

6.1. Електронният магазин на "Теледиагностика" ООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

6.2. При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

6.3. Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 0898650418 или на електронна поща telediagnostica.eu@gmail.com.

6.4. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: - Липса на наличност на поръчаната услуга; - Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

7. Цени и начин на плащане

7.1. Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани услуги, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

7.2. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

7.3. Начините на плащане, които се приемат са следните: - Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка. - По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на "Теледиагностика" ООД, като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.
- С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Epay.bg, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
- С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
- През Epay.bg - С превод от микросметката на Потребителя към микросметката на "Теледиагностика" ООД.

7.4. "Теледиагностика" ООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от "Теледиагностика" ООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

7.5. "Теледиагностика" ООД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

7.6. Банковите карти с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, Visa Electron и карти с логото на Борика.

7.7. Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

7.8. Данните, които клиента трябва да попълни за плащане с карта са:
- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
- Данни за автентикация-За идентифицирането ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

7.9. Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.

8. Начин и срок на доставка
Начините на доставка, предлагани от "Теледиагностика" ООД са следните:

8.1.Доставка с куриерска фирма или електронна поща.
- Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 14 работни дни.
- Възможна е доставка с всяка куриерска компания по желание на клиента, на цени по действащите тарифи за превоз на пратки на съответната компания, валидни към момента на получаването на поръчката.
- При желание за доставка с куриерска фирма, цената за доставка на стока/услуга се определя на база тегло, размер и дестинация, съгласно цените на избраната спедиторска фирма. Тези ценови листи са достъпни на интернет сайтовете на фирмите.
- В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, "Теледиагностика" ООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

8.2.Отказани поръчки, рекламации и връщане на поръчки:
- Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя - чрез нарочно писмено изявление на telediagnostica.eu@gmail.com
- Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.
- Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока/услуга в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай Потребителят трябва да върне стока/услугата в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите и предвидените условия на чл. 55 от ЗЗП/Закон за защита на потребителите/, като при неизпълнение на тези условия "Теледиагностика" ООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока/услуга и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
- Потребителят е длъжен да уведоми писмено "Теледиагностика" ООД относно желанието си да върне стока/услугата/стоките на имейл: telediagnostica.eu@gmail.com и да я/ги върне обратно на "Теледиагностика" ООД, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.
- В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стока/услугата, "Теледиагностика" ООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок чрез платежното средство, ползване за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока/услуга, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.
- При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането

9. Изисквания към Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на "Теледиагностика" ООД:
- Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на "Теледиагностика" ООД клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
- Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на Инвестор вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.
- Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на "Теледиагностика" ООД.
- Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. "Теледиагностика" ООД насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на Инвестор. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на "Теледиагностика" ООД
- Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

10. Реклами и промоции
"Теледиагностика" ООД си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват обобщена информация или информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.За да няма недоразумения ето по - долу конкретно за каква информация става дума:
- Обобщена информация - Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files.IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който изпозвате, когато посещавате сайт от групата (като Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.
- Бисквитки (‘Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html .
- Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

11. За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация върху страниците от групата на "Теледиагностика" ООД моля, посетете следните страници:
- http://www.nielsen-netratings.com/privacy/sitecensus.htm
- http://gemius.com/pl/privacy_policy
- http://www.adoceanglobal.com/en/privacy.html
- http://www.google.bg/privacypolicy.html
- Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва "бисквитки" за показването на реклами на сайтовете на "Теледиагностика" ООД. С помощта на "бисквитката" "DART" Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайтовете на "Теледиагностика" ООД, така и на други сайтове в интернет. Вие можете да откажете използването на "бисквитката" "DART", като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация - https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557

ІV. Съгласие с отметка при извършване на покупка
С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия.Общи условия и ги приема изцяло.

Допълнителни условия.

Същност на услугата "Второ мнение".
Услугата "Второ мение" е консултантска услуга.
Ред на взаимодействие със сайта telediagnostica.eu за получаване на "Второ мнение".
Изследването за което се поръчва "Второ мнение" се ъплоудва по описаната на сайта процедура. Клиентът в рамките на 3 работни дни получава
консултантска услуга "Второ мение" по установен образец (вж. образци на протоколи). Услугата се получава по два начина. 1. Чрез куриер - начинът е описан в общите условия. 2. На електронната поща, която е посочил клиентът.
Консултантската услуга се счита за окончателно извършена, когато е получена от клиента на електронната поща.

[profiler]
Memory usage: real: 13369344, emalloc: 12864352
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem